NBK114پروژه:شوروم1

مکان:بنی هاشم

متراژ:6 متر

طراح:مینا بویه

ما یک سبک زندگی جدید را پیشنهاد می کنیم. انسان معاصر نیاز فوری به بهبود حواس خود دارد و توانایی خود را برای لذت بردن از زندگی دوباره با شادی و کامل به دست می آورد.


این بازیابی شامل بازگشت به طبیعی بودن خانه، احساسات هارمونی و اجدادی است که تنها تماس گرم با ماده می تواند موجب تحریک شود.


در سال های اخیر، جنبش مینیمالیستی شکل های خالص را در طراحی بین المللی اعمال کرده است.

در روحیه سختگیرانه معاصر ما آشپزخانه ایی ایجاد کرده ایم که با استفاده از بافت چوب و احساس سطوح آن، روند غالب سرد طراحی داخلی را تغییر می دهد و مسیر جدیدی را برای گرم تر و طبیعی تر شدن ایجاد    می کند.